Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Κ.Π.Π.Η.) αποδίδει μεγάλη σημασία στην
σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή
ενεργοί προμηθευτές και ανάδοχοι, εργαζόμενοι, εθελοντές, ωφελούμενοι, εκπαιδευόμενοι,
ιδιώτες, επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με την Υπηρεσία
μας.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο του επισκέπτη/χρήστη του
διαδικτυακού τόπου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου όσο και του λήπτη ή
ωφελούμενου των υπηρεσιών μας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές
διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Γενικός Κανονισμός
2016/679 (GDPR)).
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας,
Προστασίας και Απορρήτου επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Υπηρεσίας μας. Με τη
χρήση τόσο των υπηρεσιών μας όσο και των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής
δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην
παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και
ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1) Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι
δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας
αναγνώριση/ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ.,
φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας,
στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών
συσκευών σας – υπολογιστή – smartphone – tablet, κ.α. αλλά και τις ειδικές κατηγορίες
δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) τα οποία αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά
με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις
προσώπων.
Πρόκειται δηλαδή για πληροφορίες που επιτρέπουν αμέσως ή εμμέσως τη μοναδική ταυτοποίησή
σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ
2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2) Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε αλλά και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με
το ισχύον, σχετικό και εκάστοτε Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο που αφορά είτε τις εισαγωγές
ωφελούμενων στα Παραρτήματά μας, οπότε και ζητούνται λ.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, εκθέσεις
κοινωνικής έρευνας, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικά ταυτοποίησης όπως Α.Δ.Τ.,
ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, βιβλιάριο υγείας κ.α. είτε τους εξωτερικούς
μας συνεργάτες όπως λ.χ. επωνυμία επιχείρησης, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνα
επικοινωνίας, ΑΦΜ, φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου κ.α.
είτε τους υπαλλήλους του Κέντρου οπότε και συλλέγονται στοιχεία για την κατάρτιση του
υπηρεσιακού τους φακέλου, κάθε δικαιολογητικό που άπτεται της ασφαλιστικής νομοθεσίας και
μισθοδοσίας τους κ.α. καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Υπηρεσίας μας. Σε κάθε
περίπτωση ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή
κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενώ τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα
να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία και για λογαριασμό του
υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Επεξεργασία και συγκατάθεση
Ως επεξεργασία δεδομένων νοείται είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται,
από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων
ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή
αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής
διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η
καταστροφή.
Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με
τρόπο σαφή, και με πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού
προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση
τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά
η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και
του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό
αποτέλεσμα
Η Υπηρεσία μας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς
επεξεργασίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας Σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική
συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε),
ήτοι:
• Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στα πλαίσια της αξιολόγησης εισαγωγής και
χρήσης των υπηρεσιών μας για την παροχή νοσηλείας ενηλίκων ή φιλοξενίας παιδιών.
• Για την ενημέρωση άλλων δημόσιων φορέων (λ.χ. ΕΟΠΥΥ, Υπ. Εργασίας, ΑΑΔΕ, Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας εκάστοτε δήμου, Νοσοκομεία κ.α.) αναφορικά με την δικαιολόγηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, δικαιολόγηση
δαπανών μισθοδοσίας, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης για την τιμολόγηση,
λογιστική, χρέωση και έλεγχο, αξιολόγηση συνεργατών, προμηθευτών, εθελοντών,
εκπαιδευομένων κ.α.

4) Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους
όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, που ενδέχεται να
συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι (ή Εκτελούντες) επεξεργασία.
Η Υπηρεσία και το Προσωπικό μας εφαρμόζει τις Αρχές Επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (2016/679) που είναι:
• η νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια των δεδομένων που υποβάλλονται σε
σύννομη και θεμιτή επεξεργασία,
• ο περιορισμός του σκοπού συλλογής των δεδομένων και η μη περαιτέρω επεξεργασία τους
για σκοπούς άλλους από τους οποίους συλλέχθηκαν,
• η ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλέον
κατάλληλα, συναφή, αναγκαία και απαραίτητα,
• η ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται με δυνατότητα επικαιροποίησης τους,
• ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων μόνο για το διάστημα που
απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους,
• η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων μέσω της προστασίας τους από μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια και τέλος
• η λογοδοσία του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ηπείρου, που φέρει την ευθύνη και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει τη
συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες αρχές .

5) Ποια είναι τα δικαιώματά σας και οι περιορισμοί τους
Η Υπηρεσία μας προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των
Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτά αφορούν την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή,
τον περιορισμό επεξεργασίας, την φορητότητα, την εναντίωση και την μη αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
και στην Ελληνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε
όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Υπηρεσία μας.
Έχετε επίσης δικαίωμα να προβάλλεται οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων
που σας αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή
στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου και πρέπει να περιέχουν αίτημα για
συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, αλλαγή, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη
διαβίβαση ή διαγραφή (άρθρο 13 N. 2472/1997).

Σας γνωρίζουμε ότι στην άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθ. 23 του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τίθενται ορισμένοι περιορισμοί στη βάση σεβασμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών προκειμένου να διασφαλιστούν: η ασφάλεια του
κράτους, η εθνική άμυνα και η δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη, η διερεύνηση, η ανίχνευση ή η
δίωξη ποινικών αδικημάτων ή η εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, άλλοι σημαντικοί στόχοι γενικού
δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή
χρηματοοικονομικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών
και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία της
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών, η πρόληψη, διερεύνηση,
ανίχνευση και δίωξη παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η
παρακολούθηση, η επιθεώρησης ή η κανονιστική λειτουργία που συνδέεται με την άσκηση
δημόσιας εξουσίας, η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών τρίτων και η εκτέλεση αστικών αξιώσεων.
Συνεπώς η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες άλλων και αυτά δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι
απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος
στην ενημέρωση, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει
του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά
την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, γ) για λόγους
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το
δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς
εφόσον το δικαίωμα σας είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό
την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς,
αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

6) Ποιοι είναι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας
Η Υπηρεσία μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων
χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:
• όταν συμπληρώνετε αίτηση για την προσφορά από μέρους μας υπηρεσιών νοσηλείας
ενηλίκων / φιλοξενίας παιδιών,
• όταν εκπροσωπείτε, ως νόμιμοι συγγενείς ή τρίτοι, τους ωφελουμένους μας,
• όταν συμμετέχετε σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή αναθέσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών της Υπηρεσίας μας
• όταν προσλαμβάνεστε με οποιαδήποτε μορφή εργασίας (μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, από προγράμματα ΟΑΕΔ κ.α.)
• όταν συμπληρώνετε αίτηση παροχής υπηρεσιών εθελοντισμού / πρακτικής εξάσκησης

7) Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας
Η Υπηρεσία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας
δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους
συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη φορολογική και λοιπή
νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια
τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια
δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή
τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για
δίωξη παράνομων πράξεων.

8) Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους
Κατά κανόνα η Υπηρεσία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο
όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως
«ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και
να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Εποπτικοί / Κρατικοί Φορείς (πχ. ΗΔΙΚΑ, ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΟΠΥΥ, ΑΠΔΠΧ κλπ.) όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη
νομοθεσία / κανονισμούς ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των
ωφελουμένων/εργαζόμενων/υπαλλήλων μας έκνομες ενέργειες.
Στην Υπηρεσία μας επιλέγουμε αξιόπιστους Συνεργάτες και προσπαθούμε να θέτουμε
συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε
να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

9) Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και
επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.
Στην Υπηρεσία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της
προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό
διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και
επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων,
χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση
προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.
Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να
εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας
δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με
τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και
ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

10) Εποπτεύουσα Αρχή
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως αποστολή την προστασία των
δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006. Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής είναι η προστασία
του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή
προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε
κάθε επιχειρησιακό τομέα (χρηματοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση,
μεταφορές, ΜΜΕ, κ.ο.κ).
Επίσης, σκοπός της Αρχής είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες
υπηρεσιών της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και την διείσδυση των σύγχρονων ψηφιακών
επικοινωνιών και δικτύων. Ως εκ τούτου, η Αρχή στρέφει ιδιαίτερα την προσοχή της μεταξύ άλλων
στην παρατήρηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν με την εξέλιξη των νέων
τεχνολογιών και εφαρμογών.
Είναι τέλος εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και την υποβολή καταγγελιών. Εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr,
complaints@dpa.gr

11) Στοιχεία και διεύθυνση επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου µε τον Κανονισμό 2016/679 περί προστασίας
δεδομένων έχει οριστεί η κα Κούρου Ελισάβετ (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού). Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι τα εξής: Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, 45332, Ιωάννινα, τηλ.: +30
26513 60103 και e-mail: kourou@tcpngi.gr.