Πρακτική άσκηση

Προς το παρόν μπορούμε να δεχτούμε για πρακτική άσκηση σπουδαστές από μεταδευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική σχολή / ινστιτούτο (π.χ. ΙΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην διεύθυνση του εκάστοτε Παραρτήματος.